Mae’r brifathrawes a’i staff yn gwneud eu gorau i greu ysgol hapus a chyfeillgar i’r disgyblion.  Disgwylir felly i’r plant ddangos ymddygiad cyfrifol yn yr ysgol, a dangos parch at:-

 

a)            aelodau’r staff

 

b)            eu cyd-ddisgyblion

 

c)            adeiladau ac offer

 

Bydd problemau disgyblaeth yn dod gerbron y brifathrawes, ac mewn rhai amgylchiadau gofynnir i’r rhieni ddod i'r ysgol.

 

Gosodir rheolau er mwyn diogelwch y plant.  Trwy ddilyn y rheolau gellir arbed damweiniau a digwyddiadau amhleserus.

 

Disgwylir i’r plant:-

 

a)      dangos boneddigrwydd tuag at eu cyd ddisgyblion ac oedolion.

 

b)      ufuddhau i gyfarwyddiadau’r staff.

 

c)       i fod yn brydlon.

 

ch)   i barchu llyfrau, offer, dodrefn a chyfarpar yr ysgol.

 

d)    i barchu eiddo personol eu cyd ddisgyblion ac i beidio â dod ag eiddo costus i’r ysgol e.e. teganau drud.

 

dd)        i barchu eu hamgylchfyd – y tu fewn a thu allan i’r ysgol, gan roi sbwriel yn y llefydd priodol.        

 

e)     i ufuddhau i drefniadaeth dril tân.

 

f)     beidio â rhedeg o fewn yr adeilad na chwarae yn y toiledau.

 

ff)    gadw’n dawel a mynd ymlaen a’u gwaith, os bydd rhaid i aelod o staff adael y  dosbarth.

g)     beidio â dod â losin i’r ysgol.  Gwaherddir poteli a chaniau diodydd.

 

ng)   beidio gwisgo gemau gwerthfawr i’r ysgol ac yn sicr nichaniateir clustlysau yn ystod y  gwersi ymarfer corff a nofio.

 

h)            beidio â gadael yr ysgol heb ganiatâd.

 

Yn ogystal, anogir y plant i gymryd gofal o’u hymddangosiad personol.